AKTUALITĀTES

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie vēlas apgūt latviešu valodu, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Viena no plašākajām projekta aktivitātēm ir latviešu valodas apguves kursi dažādos Latvijas reģionos: Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos. Tiek organizēti četri 120 stundu valodas un integrācijas kursi un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, katrā grupā valodu apgūs 20–25 dalībnieki (kopā 130 dalībnieku, kuri kursu noslēgumā būs sagatavoti valsts valodas prasmes pārbaudei vai naturalizācijas eksāmena kārtošanai).

Kursu dalībnieki Latvijā iebraukuši no Ķīnas, Ēģiptes, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas un citām valstīm. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie ir ļoti atsaucīgi un motivēti mācīties. Atbildīgā par projekta satura un metodikas jautājumiem Vineta Vaivade ir gandarīta par dalībnieku pozitīvo attieksmi: „Valodas apguvē pats galvenais ir patīkama emocionālā gaisotne un pozitīva mācību motivācija. Labākus mācību rezultātus palīdz sasniegt arī profesionāli pedagogi, kuri ir apguvuši jaunākās metodes un pieejas valodas apguvē darbam multikulturālā vidē.”

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 11. februārī uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest ilgtspējīgu un brīvi pieejamu video apmācību programmu pedagoģiskajam personālam saskarsmes un starpkultūru prasmju attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvi par pieeju darbam starpkultūru vidē, strādājot ar trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projektā tiks īstenotas divas apakšaktivitātes, kas saturiski papildina viena otru. Vienā no apakšaktivitātēm tiks izveidots video apmācību materiāls – 10 praktiskas video lekcijas metodikas apguvei darbā ar trešo valstu pilsoņu bērniem un ģimenēm. Otrā aktivitātē piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem, praktiski aprobējot tos un diskutējot par efektīvākajām mācību metodēm.

Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Projekta norises laiks: 2014. gada 11.februāris – 2014. gada 30.jūnijs.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Sākts projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un rosinātu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī lai sekmētu uzņemošās sabiedrības pozitīvo attieksmi pret citādo.

Projekta laikā tiks turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais – tiks organizēts konkurss skolēniem „Saziņas tilts”, nometne Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem, kā arī pilnveidoti latviešu valodas mācību resursi ar interaktīviem uzdevumiem un ikdienā nepieciešamu frāžu vārdnīcu, videointervijām, lasīšanas tekstiem. Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv. Projekta laikā tiks organizēti 120 stundu valodas un integrācijas kursi un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei.
Projekta norises laiks: 2013. gada 28. decembris — 2014. gada 30. jūnijs.

Detalizēta informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

29590097

Ieguldījums Tavā nākotnē!