AKTUALITĀTES

Mērķis – ne tikai sniegt zināšanas, bet arī skaidrot!

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot dažādus projektus, regulāri organizē latviešu valodas mācību kursus trešo valstu valstspiederīgajiem, izstrādā mācību materiālus valodas apguvei, sniedz metodisko atbalstu un piedāvā dažādus materiālus pedagogiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kā to liecina darbā iegūtā pieredze un trešo valstu valstspiederīgo skaita dinamika, pieaug mērķgrupas apjoms un paplašinās tās dažādība. Līdz ar to kļūst aktuāli jauni valodas apguves aspekti un citi sabiedrības integrācijas jautājumi. Tas arī nosaka nepieciešamību pēc jauna veida materiāliem.

1. Informatīvi skaidrojoši, viegli uztverami un saprotami, publiski pieejami izziņas materiāli vecākiem, lai sekmētu trešo valstu valstspiederīgo bērnu integrāciju Latvijas skolās.

2. Metodiskie materiāli priekšmetu skolotājiem, lai mazinātu trešo valstu valstspiederīgo nepietiekamas valodas prasmes (t. s. valodas barjeras) negatīvo ietekmi mācību procesā.

3. Saistoši materiāli trešo valstu valstspiederīgo bērniem, kas ļautu iepazīt latviešu kultūru ar bērnu literatūras varoņu starpniecību (tā šai mērķauditorijai ir tuva un saprotama pasaule).

Pašlaik, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), tiek veidoti jauni skaidrojoši materiāli par Latvijas izglītības sistēmu trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, tiek sniegts metodisks atbalsts dažādu priekšmetu skolotājiem, kas mācību procesā var palīdzēt skolēniem apgūt un pilnveidot valodas prasmes, trešo valstu valstspiederīgo bērni tiks rosināti iepazīt latviešu literatūras varoņus – Sprīdīti, Billi, Maiju un Paiju u.c.

Izstrādātie materiāli 2015. gada maijā būs bez maksas elektroniski pieejami www.valoda.lv un www.sazinastilts.lv.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm ir valodas apguves un integrācijas kursu (120 stundu apjomā) organizēšana. Kursos plānots iesaistīt vismaz 150 trešo valstu valstspiederīgo, kopā veidojot septiņas mācību grupas Daugavpilī, Ventspilī, Līvānos, Rēzeknē un Rīgā.

Lai kursi noritētu veiksmīgi, to īstenošanā iesaistīti profesionāli un pieredzējuši latviešu valodas pedagogi. Latviešu valodas aģentūra šiem pedagogiem organizē profesionālās pilnveides seminārus (30.12.2014., 7.01.2015. un 15.01.2015.), piedāvājot metodisko atbalstu un informāciju par jaunākajiem latviešu valodas apguves materiāliem, kas izstrādāti līdz šim īstenotajos projektos un ir izmantojami darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Latviešu valodas aģentūras metodiķi sniegs atbalstu pedagogiem visā projekta norises laikā, kā arī rosinās pedagogus dalīties pieredzē, iepazīstinot kolēģus ar labas prakses piemēriem. Šāds savstarpēja atbalsta mehānisms sekmē pedagogu darba kvalitāti un mūsdienīgu valodas apguves pieeju izmantošanu latviešu valodas apguvē pieaugušajiem.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu, citu skolas speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Informācijas ieguvei un praktiskās darbības vajadzībām tiks izstrādāti un izmantoti brīvi pieejami videomateriāli.

Projektā tiks izveidotas 8 videofilmas: 2 filmas vecākiem par Latvijas izglītības sistēmu, 3 filmas skolotājiem par darbu ar tekstu dažādos mācību priekšmetos, 3 filmas trešo valstu valstspiederīgo skolēniem par latviešu literatūru un daiļdarbu tēliem, kā arī literatūrā ietvertajiem simboliem. Lai aprobētu šos materiālus, kā arī rosinātu tos izmantot mācību procesā izglītības iestādēs, tiks organizēti 5 izglītojoši semināri par mācību palīglīdzekļu izmantošanas iespējām. Uz semināriem tiks aicināti izglītības iestāžu darbinieki, tai skaitā arī skolas personāls, kurš, veicot darba pienākumus, kontaktējas ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem. Rīgā tiks organizēts seminārs trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, lai iepazīstinātu viņus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsts valodas apguves iespējām un pieejamajiem mācību resursiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.