AKTUALITĀTES

Latviešu valodas prasme – sekmīgai trešo valstu pilsoņu līdzdalībai darba tirgū

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mērķis ir nodrošināt kursus trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguvei izglītības un darba tirgus vajadzībām. Projekta izpildes laikā (26 mēnešos) Latviešu valodas aģentūra plānojusi 120 stundu intensīvu mācību kursus 500 trešo valstu valstspiederīgajiem dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Ludzā.

Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas kursiem, rakstot uz pa e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Nodarbības grupām sāksies janvārī, maijā un septembrī, vietu skaits ierobežots. Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2017.gada 5.janvārim. Rakstot uz e-pastu norādīt: kur grib mācīties, kādas ir priekšzināšanas, valodas prasmes līmenis, no kuras valsts un kad ir ieradies Latvijā. Kursantiem būs iespēja bez maksas kārtos valsts valodas pārbaudes eksāmenu.

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas: 237 713,97 eiro.

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) projekts „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)

Latviešu valodas aģentūra 2016. gada februārī sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)  īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.

Projekta laikā tiek organizēti 120 stundu valodas kursi patvēruma meklētājiem.

Projekta norises laiks: 2016. gada 1. februāris — 2017. gada 31. decembris.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 251 230
Finansējuma avots:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (pārvietošanas programma)

Precīzāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

29590097

Tiek pabeigta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Tādējādi tika turpināts iepriekšējos projektos sasniegtais, piedāvājot papildu iespējas gan latviešu valodas apguvējiem, gan paplašinot paveikto sabiedrības integrācijas jomā, gan arī sniedzot metodisku atbalstu pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.
Projekta mērķis bija sekmēt latviešu valodas apguvi un pilnveidot latviešu valodas prasmes trešo valstu pilsoņiem, piedāvājot elektroniskā vidē brīvi pieejamus mācību palīgmateriālus, organizējot valodas apguves kursus un integrācijas procesā iesaistot Latvijas sabiedrību.
Projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) laikā tika organizēti latviešu valodas apguves kursi Rīgā un dažādos Latvijas reģionos. Šajos kursos latviešu valodu apguva 181 cilvēks un valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 65 latviešu valodas apguvēju.
Savukārt trešo valstu valstspiederīgo bērniem tika piedāvāta valodas apguves un integrācijas nometne, kur pozitīvā, draudzīgā gaisotnē latviešu valodas prasmi pilnveidoja un zināšanas par Latvijas kultūru pilnveidoja 35 skolēni sadarbībā ar pedagogiem un vecvecākiem. Daudzi klātesošie atzina, kas tas ir bijis „labākais brīvlaiks dzīvē”.
Tradicionāli notika Latvijas skolās jau populārais erudīcijas konkurss. Tajā piedalījās 42 skolēnu komandas. Šoreiz par zinošākajiem tika atzīta Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.
Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī 2012. gadā izveidotais portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.
Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Daļa no uzdevumiem izmantojami valodas prasmju pašpārbaudei un pašmācībai.
Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Tāpat kā iepriekšējos videosižetos, no jauna izveidotajās videofilmās ietverts bagātīgs kultūras materiāls un skatāmas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem Latvijā, ļaujot klausītājiem un skatītājiem iepazīt latviešu valodu tās stilistiskajā un emocionālajā daudzveidībā. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kaut arī pašlaik portālā ievietotas jau 25 videofilmas, darbu vēlams turpināt, jo šis ir vienkāršs un atraktīvs veids, kā trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīt Latviju, tās ikdienu, cilvēkus un mācīties latviešu valodu.
Portālā „Saziņas tilts” tāpat ir ievietoti pavisam jauni materiāli, piemēram, dažādu mācību priekšmetu (vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas) terminu vārdnīcas ar īsiem skaidrojošiem piemēriem, kas ļauj izprast terminu nozīmi un to lietojumu dažādās mācību situācijās. Termini ir tulkoti angļu, vācu, franču un krievu valodā. Turpmāk projektos būtu nepieciešams papildināt šīs terminu vārdnīcas un izstrādāt metodiskos ieteikumus vārdnīcu izmantošanai latviešu valodas apguvē.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.