AKTUALITĀTES

Mācies skolotāja vadībā, mācies pats

27.11.2023.

2023. gada augustā Latviešu valodas aģentūrā (LVA) sāka īstenot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Šobrīd deviņās grupās notiek nodarbības gan klātienē, gan attālināti. Latviešu valodu dažādos valodas prasmes līmeņos apgūst cilvēki no daudzām valstīm. Katram ir savs mācīšanās temps un pieredze. Lai palīdzētu pedagogiem un valodas apguvējiem, esam izveidojuši nelielu informatīvu bukletu par valodas apguvē izmantojamajiem mācību materiāliem.

„Mācies pats!” (https://valoda.lv/wp-content/uploads/2023/09/M%C4%81cies-pats_LVA.pdf) ‒ šajā ceļvedī ir apkopota informācija par LVA veidotajiem mācību materiāliem latviešu valodas apguvei pieaugušajiem (A, B un C valodas prasmes līmenim). Continue reading

Valodas sarunu klubi – mācības motivējoša un saziņu veicinoša vide

30.10.2023.

2023. gada augustā sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Latviešu valodas apguvēji ne tikai apmeklē valodas kursus, bet satiekas arī latviešu valodas sarunu klubos. Piemēram, oktobrī kursanti Liepājā iepazina Lejaskurzemes iedzīvotāju ikdienu, darbu un tradīcijas, sarunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem un kopā ar skolotāju Irēnu Oši veicot dažādus uzdevumus valodas prasmju pilnveidei.

Ko valodas apguvējiem sniedz iesaistīšanās latviešu valodas sarunu klubos?

Praktiskā pieredze. Valodas sarunu klubi piedāvā iespēju lietot latviešu valodu ikdienas situācijās un tā pilnveidot valodas prasmi. Izmantojot valodu saziņā, dalībnieki uzlabo klausīties prasmi un runātprasmi, pilnveido komunikatīvo kompetenci.

Kultūras izpratne. Valodas apguve parasti ir saistīta ar kultūras iepazīšanu. Piedaloties valodas sarunu klubos, valodas apguvēji gūst labāku izpratni par mītnes zemes kultūru un vēsturi, sociālās uzvedības normām, paradumiem, kas nav apgūstami, izmantojot tikai mācību grāmatas.

Iepazīšanās ar cilvēkiem no dažādām valstīm. Valodas sarunu klubi ir dažādu tautu, kultūru pārstāvju un dzimto valodu runātāju pulcēšanās vieta.

Valodas apguvi motivējoša gaisotne. Valodas sarunu klubi palīdz saglabāt mācību motivāciju un interesi par valodas apguvi.

Saziņai atvērta vide. Valodas sarunu klubi piedāvā neformālu un mācībām draudzīgu vidi, kur atnākušie var diskutēt ar vietējiem iedzīvotājiem, sarunāties savā starpā un galvenais – darīt to, neuztraucoties par valodas kļūdām vai neprecizitātēm. Tas palīdzēt pārvarēt nedrošību, ļauj brīvi lietot latviešu valodu.

Lai radošas un interesantas sarunas latviešu valodas apguvējiem un viņu pedagogiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

Latviešu valodas apguve – integrācijai un iesaistei darba tirgū

27.09.2023.

2023. gada augustā sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Šobrīd deviņas grupas sākušas nodarbības gan klātienē, gan attālināti.

Skolotāji atzinīgi novērtē digitālos mācību materiālus, kas ir pieejami Latviešu valodas aģentūras vietnē “Māci un mācies” (https://maciunmacies.valoda.lv/). Katram skolotājam ir sava mācību metodiskā pieeja, organizējot latviešu valodas apguves procesu. Mācību metožu un darba formu izvēli ietekmē gan kursantu iepriekšējā mācīšanās pieredze, izcelsmes valsts izglītības tradīcijas un arī valodas apguvēja profesionālā ievirze.

Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudījumam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Savukārt latviešu sarunvalodas klubos dalībnieki nostiprina runātprasmi, satiekas un diskutē par dažādiem jautājumiem.

Novēlam skolotājām būt radošām un valodas apguvējiem – ieinteresētiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764