Beidzas projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”

Latviešu valodas aģentūra 2012. gada 19. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” īstenošanu. Projekta laikā tika turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais.

Īstenojot projektu „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”,–

1)     izveidoti raidījumi latviešu valodas apguvei „Tofiks mācās latviešu valodu” un ieteikumi video formātā vecākiem, kā palīdzēt bērniem apgūt valodu – materiāli tiek izplatīti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, pasākumu laikā vecāku klubos, atvērto durvju dienās u. c.;

2)     ar interaktīviem uzdevumiem, videointervijām, videoekskursijām, lasīšanas tekstiem papildināti latviešu valodas apguves elektroniskie resursi. Materiāli brīvi pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekta norises laikā

1)        15 dalībnieki apguvuši latviešu valodu 120 stundu valodas un integrācijas kursos;

2)        15 dalībnieki sagatavoti naturalizācijai 120 stundu naturalizācijas kursos;

3)        pēc brīvprātības principa iesaistīti un tālākizglītoti 15 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studenti.

Lielu atsaucību ieguva projekta laikā organizētais

1)           konkurss „Saziņas tilts”, kurā piedalījās 73 Latvijas skolu komandas,

2)           nometne „Atvērsim vārtus”, kurā iesaistījās 30 Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērni, vecāki un pedagogi.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne uzsver: „Veiksmīga integrācija ir iespējama tikai tad, ja abas puses – trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas sabiedrība – sadarbojas. Integrācija ir nepārtraukts process, un tā sākas ikdienas situācijās darbavietās, skolās, publiskos pasākumos. LVA īstenotajā projektā organizētie pasākumi un aktivitātes, kas paredzētas demokrātiskas līdzdalības stiprināšanai, radīja iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem integrēties un būt atbildīgiem par valsti, kurā viņi dzīvo.”

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekts

„Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” (Līguma Nr. IF/2011/1.a./2, 14.01.2013.)

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot” – labās prakses piemēri integrācijas īstenošanā valstī

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot” – labās prakses piemēri integrācijas īstenošanā valstī.

Latviešu valodas aģentūra šī gada 16. maijā Latviešu biedrības namā pulcināja vienkopus ārvalstu vēstniecību pārstāvjus, Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas, kā arī Latvijas nacionālo kultūras biedrību un projekta sadarbības skolu pārstāvjus. Klātesošie tika informēti par Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem materiāliem latviešu valodas sekmīgai apguvei, kas veidoti, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.
Latviešu valodas mācību līdzekļu klāsts papildināts ar jauniem mācību materiāliem interviju, video ekskursiju, mācību raidījumu formā. Visi materiāli tiks ievietoti portālā www.sazinastilts.lv.
Sakām lielu paldies mācību raidījumu „Tofiks mācās latviešu valodu” tapšanā iesaistītajām skolām: Azerbaidžāņu sestdienas skolai, Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolai, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolai, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolai un Ventspils Vakara vidusskolai, kā arī Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrībai. Paldies par līdzdalību Polijas Republikas vēstniecībai Latvijā (īpaši vēstniecības 1. sekretāram Aleksandram Česnovskim), Baltkrievijas Republikas vēstniecībai Latvijā (īpaši vēstniecības speciālistei kultūras, zinātnes un komunikācijas jomā Kristīnei Barkovskai), kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Izglītības departamenta direktorei Evijai Papulei un Kultūras ministrijas pārstāvjiem.


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekts

„Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” (Līguma Nr. IF/2011/1.a./2, 14.01.2013.)

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot!”

Latviešu valodas aģentūra un
tās īstenotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”

sadarbības skolas
Azerbaidžānu sestdienas skola
Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
Ventspils vakara vidusskola

aicina piedalīties pasākumā

„Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot!”

Pasākums notiks
2013. gada 16. maijā
plkst. 15.00

Latviešu biedrības nama
Kluba zālē (2.stāvā)
Merķeļa ielā 13, Rīgā

Kontakpersona Ērika Pičukāne. Tālr. 67350764, erika.picukane@valoda.lv