Izveidoti videomateriāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” izveidojusi 10 videolekcijas, kas ir izmantojamas kā metodisks materiāls pedagogiem un citiem interesentiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un šo skolēnu ģimenēm.
Videolekcijās pedagogi raksturo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu skolas vidē, apzinot gan organizatoriskos, gan pedagoģiskos izaicinājumus un ieguvumus. Divas videolekcijas iepazīstina ar trešo valstu valstspiederīgo bērnu vecāku un dažāda vecuma bērnu pieredzi un saņemto atbalstu, ierodoties Latvijā no Sīrijas, Afganistānas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm, kā arī problēmām, ar kurām viņiem nācies saskarties.

6 videolekcijās savukārt atspoguļots mācību process pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un piedāvātas dažādas valodas apguves metodes un paņēmieni latviešu valodas apguvei multikulturālās grupās un klasēs.

Š. g. maijā un jūnijā Ludzā, Valmierā, Liepājā, Rīgā un Jelgavā tiek organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem videomateriāliem. Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Aicinām skolēnus pieteikties nometnē „Esi draugs!”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Skolēnu brīvlaikā no 17. līdz 21. martam Rāmavas muižā (www.ramavasmuiza.lv) notiks projekta piedāvātā integrācijas nometne „Esi draugs!”. Nometnē skolēniem būs iespēja gan piedalīties radošās latviešu valodas apguves nodarbībās, gan darboties animācijas darbnīcā, veidojot filmiņu „Kādas ūdens lāses stāsts”, gan spēlēt erudīcijas un izziņas spēles. Tā būs iespēja iepazīt multikulturālu sabiedrību, pašam aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. Nometnē tiks organizētas arī sarunas par kultūru dažādību, citādo, uzsverot kopīgo, cilvēkus vienojošo multikulturālā sabiedrībā.

Aicinām pieteikt trešo valstu valstspiederīgos un skolēnus no Latvijas dalībai nometnē līdz 2014. gada 10. martam. Dalība nometnē ir bez maksas, vietu skaits ierobežots. Pieteikumu ar skolēna vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu un pārstāvēto valsti sūtīt uz e-pastu liene.valdmane@gmail.com.

Detalizēta informācija

Liene Valdmane

22144144

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

 

Projekts beidzas ar vērienīgu dāvinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm

 Projekts

 “Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”

beidzas ar vērienīgu dāvinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm un interaktīvas spēles latviešu valodas apguvei izstrādi

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 3. janvārī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekta laikā tika turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais.

Īstenojot projektu Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs,–

1)     izdots mācību līdzekļu komplekts 5 līdz 7 gadus veciem bērniem „Latvija drauga acīm”, kas tika dāvināts visām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm (3500 eks.);

2)     izveidota interaktīva spēle latviešu valodas apguvei „Valodiņa”, kas brīvi pieejama Latviešu valodas aģentūras mājaslapas www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”. Spēlē ietvertās 10 tēmas saistītas ar mācību komplektā „Latvija drauga acīm” aplūkotajiem jautājumiem, paplašinot, nostiprinot un pārbaudot apgūto 3 valodas līmeņos – sākot no burta un vārda līdz radošiem valodas uzdevumiem.

Projekta norises laikā notikuši:

1)     5 semināri pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, iepazīstinot ar projektā izstrādātajiem materiāliem 100 pirmsskolas skolotājus 5 Latvijas reģionos;

2)     5 diskusijas pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijai.

Nozīmīgākā atziņa, kas gūta projekta izpildes laikā un kas nosaka veiksmīga integrācijas procesa norisi, kā arī raksturo šā brīža situāciju Latvijā, vienlaikus iezīmējot turpmāk nepieciešamās darbības, – trešo valstu valstspiederīgo bērni Latvijas pirmsskolas izglītības sistēmā iekļaujas bez nopietnām problēmām. Sarežģījumi un pārpratumi rodas situācijās, ja bērnu vecāki neizprot integrācijas nozīmi, nesekmē vai pat traucē tās norisei. Atbalstam vecākiem (ne tikai trešo valstu valstpiederīgo, bet arī citu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem) ir izšķiroša nozīme veiksmīgas integrācijas procesa īstenošanā.

Analizējot pedagogu gatavību darbam ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem, jāsecina, ka pirmsskolas izglītības skolotāji, organizējot dažādus starpkultūru pasākumus, bērnus iesaista pirmsskolas izglītības sistēmā; taču pedagogiem ir nepieciešams metodisks atbalsts, ka arī jāpaplašina pedagogu zināšanas par dažādām kultūrām.

Detalizēta informācija:

Ērika Pičukāne

29590097

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda

2011. gada programmas projekts

„Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu

bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”

(līguma Nr. IF/2011/2./2)