Beidzas projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 11. februārī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” īstenošanu.

Projektā tika plānoti divi darbības virzieni, kas saturiski papildināja viens otru. Viens no pasākumiem bija izveidot video mācību materiālus – tapušas 10 praktiskas videolekcijas darbam ar trešo valstu pilsoņu bērniem un ģimenēm. Videolekcijās pedagogi raksturo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu skolas vidē, apzinot gan organizatoriskos, gan pedagoģiskos izaicinājumus un ieguvumus. Divas videolekcijas iepazīstina ar trešo valstu valstspiederīgo bērnu vecāku un dažāda vecuma bērnu pieredzi un saņemto atbalstu, ierodoties Latvijā no Sīrijas, Afganistānas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm, kā arī problēmām, ar kurām viņiem nācies saskarties. 6 videolekcijās savukārt atspoguļots mācību process pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un piedāvātas dažādas valodas apguves metodes un paņēmieni latviešu valodas apguvei multikulturālās grupās un klasēs.

Otrs pasākumu kopums – semināri par starpkultūru jautājumiem, kas tika organizēti piecos Latvijas reģionos, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem videomateriāliem, pārbaudot tos praksē un diskutējot par mācību metožu efektīvu izmantojumu multikulturālā klasē.

Visi izstrādātie materiāli ir pieejami www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Beidzas projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošanu.
Projekts ļāva turpināt un izvērst plašāk līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesākto, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu, sistēmisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā.
Projekta laikā tika organizēts erudīcijas konkurss skolēniem, izstrādāti valodas un kultūrvēstures apguves materiāli, kā arī organizēti kursi latviešu valodas apguvei un sekmīgai sabiedrības integrācijai.
Šogad skolēnu erudīcijas konkursā piedalījās divdesmit komandas, kas veica gan radošus, gan izzinošus uzdevumus 5 kārtās. Konkursa finālā iekļuva 6 labākās komandas: „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola), „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”), „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola), „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”) un „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija).
Turpinot elektronisko latviešu valodas apguves materiālu, kas valodas apguvējiem brīvi pieejami portālā www.sazinastilts.lv, izveidi, tapusi:

  1. interaktīva frāžu vārdnīca (krievu, angļu, vācu un franču valodā);
  2. Valodu portfelis B1 un B2 valodas prasmes līmenim, kas papildināts ar pašpārbaudes uzdevumiem;
  3. lasīšanas teksti ar interaktīviem uzdevumiem B1 un B2 valodas prasmes līmenim;
  4. videomateriāli par latviešu tradīcijām un intervijas, kas papildinātas ar metodisko pielikumu un interaktīviem uzdevumiem;
  5. informatīvs buklets par Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem elektroniskajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem.

Visi izstrādātie materiāli ir pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekta laikā tika organizēti arī 120 stundu valodas un integrācijas kursi Rīgā, Rēzeknē, Līvānos, Daugavpilī un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei Rīgā. Valodas apguves un integrācijas kursus sekmīgi noklausījušies 96 dalībnieki, naturalizācijas vajadzībām organizētos kursus – 27 dalībnieki.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Latviešu valodas aģentūras pārstāvji piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”

Š.g. 21.maijā pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas uzaicinājuma LVA pārstāvji – Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola un Izglītības daļas metodiķe Liene Valdmane – piedalījās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, nolasot referātu „Latviešu valodas aģentūras pētījumi un atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem”.
Klātesošie tika iepazīstināti ar pētījuma „Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā situācija un sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai” (pēc LVA pasūtījuma izstrādājis nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences pilnu pētījuma tekstu sk. http://valoda.lv/downloadDoc_934/mid_509) rezultātiem, kā arī ar LVA nodrošināto atbalstu latviešu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu vecākiem, pirmsskolas izglītības pedagogiem.