Tiek pabeigta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Tādējādi tika turpināts iepriekšējos projektos sasniegtais, piedāvājot papildu iespējas gan latviešu valodas apguvējiem, gan paplašinot paveikto sabiedrības integrācijas jomā, gan arī sniedzot metodisku atbalstu pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.
Projekta mērķis bija sekmēt latviešu valodas apguvi un pilnveidot latviešu valodas prasmes trešo valstu pilsoņiem, piedāvājot elektroniskā vidē brīvi pieejamus mācību palīgmateriālus, organizējot valodas apguves kursus un integrācijas procesā iesaistot Latvijas sabiedrību.
Projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) laikā tika organizēti latviešu valodas apguves kursi Rīgā un dažādos Latvijas reģionos. Šajos kursos latviešu valodu apguva 181 cilvēks un valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 65 latviešu valodas apguvēju.
Savukārt trešo valstu valstspiederīgo bērniem tika piedāvāta valodas apguves un integrācijas nometne, kur pozitīvā, draudzīgā gaisotnē latviešu valodas prasmi pilnveidoja un zināšanas par Latvijas kultūru pilnveidoja 35 skolēni sadarbībā ar pedagogiem un vecvecākiem. Daudzi klātesošie atzina, kas tas ir bijis „labākais brīvlaiks dzīvē”.
Tradicionāli notika Latvijas skolās jau populārais erudīcijas konkurss. Tajā piedalījās 42 skolēnu komandas. Šoreiz par zinošākajiem tika atzīta Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.
Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī 2012. gadā izveidotais portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.
Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Daļa no uzdevumiem izmantojami valodas prasmju pašpārbaudei un pašmācībai.
Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Tāpat kā iepriekšējos videosižetos, no jauna izveidotajās videofilmās ietverts bagātīgs kultūras materiāls un skatāmas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem Latvijā, ļaujot klausītājiem un skatītājiem iepazīt latviešu valodu tās stilistiskajā un emocionālajā daudzveidībā. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kaut arī pašlaik portālā ievietotas jau 25 videofilmas, darbu vēlams turpināt, jo šis ir vienkāršs un atraktīvs veids, kā trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīt Latviju, tās ikdienu, cilvēkus un mācīties latviešu valodu.
Portālā „Saziņas tilts” tāpat ir ievietoti pavisam jauni materiāli, piemēram, dažādu mācību priekšmetu (vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas) terminu vārdnīcas ar īsiem skaidrojošiem piemēriem, kas ļauj izprast terminu nozīmi un to lietojumu dažādās mācību situācijās. Termini ir tulkoti angļu, vācu, franču un krievu valodā. Turpmāk projektos būtu nepieciešams papildināt šīs terminu vārdnīcas un izstrādāt metodiskos ieteikumus vārdnīcu izmantošanai latviešu valodas apguvē.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana beigu posmā

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.

Projekta mērķis bija pilnveidot pedagogu un citu skolā strādājošo speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību.

Projektā tika izstrādāti 8 informatīvi izglītojoši videomateriāli trešo valstu valstspiederīgo vecākiem un pedagogiem un organizēti 6 semināri Rīgā un Latvijas reģionos.

Videomateriāli sniedz aktuālu informāciju trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, tie izmantojami arī kā metodisks materiāls pedagogu darba vajadzībām vai kā vizuāls pielikums mācību stundās. Videomateriālu izstrādē piedalījušies trešo valstu valstspiederīgie, kas ļāvis tiešā veidā noskaidrot mērķgrupas vajadzības un sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Videomateriāli vecākus informē par skolēnu uzņemšanu Latvijas skolās, trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas problēmām un to risinājumiem, kā arī ļauj iepazīt skolotāju darbu multikulturālās klasēs. Skolēniem, kas ieradušies Latvijā, izstrādāti 3 informatīvie materiāli, kuri sniedz atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par lasītāju bibliotēkā un ko tur var atrast, kas ir Rūdolfs Blaumanis un „Velniņi” un kas – Sprīdītis.

Semināros klātesošie tika informēti par trešo valstu valstpiederīgajiem Latvijā, sniegts arī vispusīgs ieskats pasaules migrācijas norisēs. Ar radošu darba formu un metožu palīdzību tika pilnveidotas skolotāju zināšanas par migrācijas jautājumiem, sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās integrācijas jautājumos. Praktiskajās nodarbībās pedagogi iepazinās ar projektā izstrādātajiem materiāliem un piedalījās diskusijās, kuru galvenais temats bija labās prakses piemēri darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs. Visi projektā izstrādātie materiāli ir pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Lai vasara būtu droša

Jūnijs ir skolu un augstskolu izlaidumu laiks. Mēnesis, kad daudzi dodas vasaras atpūtā un atvaļinājumos. Laiks, kad saule lutina dāsnāk, vakari ir siltāki un garāki, un šķiet, ka ikdienas dzīvei ir nākuši klāt vēl daži prieki. Peldēšanās, mūzikas festivāli, nakts izbraukumi, kūleņošana pļavā, pastaigas gar jūras krastu…

Lai visus patīkamos vasaras brīžus varētu baudīt bez bēdu, jāatceras par savu un apkārtējo drošību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs (NMPD) arī šogad papildina savu sociālo tīklu informatīvo joslu un aicina būt uzmanīgiem saulē, mežā un ūdenī, sargāt bērnus no traumām un atbildīgi izturēties pret savu un citu veselību.

Ieskatoties NMPD mājaslapā http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/padomi/, var atrast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas palīdzēs baudīt vasaru pilnvērtīgi.

Atpūšoties vai strādājot vasaras režīmā nedrīkst aizmirst arī par saviem mīluļiem – mājdzīvnieki, kurus esam pieradinājuši, mums uzticas un uz mums paļaujas, viņi tic, ka mēs parūpēsimies par viņiem un neaizmirsīsim būt atbildīgi izpriecu vai darba pienākumu dēļ.

Lai mums visiem droša un patīkama vasara!