<< VISI RAKSTI

Tiek pabeigta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Tādējādi tika turpināts iepriekšējos projektos sasniegtais, piedāvājot papildu iespējas gan latviešu valodas apguvējiem, gan paplašinot paveikto sabiedrības integrācijas jomā, gan arī sniedzot metodisku atbalstu pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.
Projekta mērķis bija sekmēt latviešu valodas apguvi un pilnveidot latviešu valodas prasmes trešo valstu pilsoņiem, piedāvājot elektroniskā vidē brīvi pieejamus mācību palīgmateriālus, organizējot valodas apguves kursus un integrācijas procesā iesaistot Latvijas sabiedrību.
Projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) laikā tika organizēti latviešu valodas apguves kursi Rīgā un dažādos Latvijas reģionos. Šajos kursos latviešu valodu apguva 181 cilvēks un valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 65 latviešu valodas apguvēju.
Savukārt trešo valstu valstspiederīgo bērniem tika piedāvāta valodas apguves un integrācijas nometne, kur pozitīvā, draudzīgā gaisotnē latviešu valodas prasmi pilnveidoja un zināšanas par Latvijas kultūru pilnveidoja 35 skolēni sadarbībā ar pedagogiem un vecvecākiem. Daudzi klātesošie atzina, kas tas ir bijis „labākais brīvlaiks dzīvē”.
Tradicionāli notika Latvijas skolās jau populārais erudīcijas konkurss. Tajā piedalījās 42 skolēnu komandas. Šoreiz par zinošākajiem tika atzīta Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.
Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī 2012. gadā izveidotais portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.
Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Daļa no uzdevumiem izmantojami valodas prasmju pašpārbaudei un pašmācībai.
Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Tāpat kā iepriekšējos videosižetos, no jauna izveidotajās videofilmās ietverts bagātīgs kultūras materiāls un skatāmas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem Latvijā, ļaujot klausītājiem un skatītājiem iepazīt latviešu valodu tās stilistiskajā un emocionālajā daudzveidībā. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kaut arī pašlaik portālā ievietotas jau 25 videofilmas, darbu vēlams turpināt, jo šis ir vienkāršs un atraktīvs veids, kā trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīt Latviju, tās ikdienu, cilvēkus un mācīties latviešu valodu.
Portālā „Saziņas tilts” tāpat ir ievietoti pavisam jauni materiāli, piemēram, dažādu mācību priekšmetu (vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas) terminu vārdnīcas ar īsiem skaidrojošiem piemēriem, kas ļauj izprast terminu nozīmi un to lietojumu dažādās mācību situācijās. Termini ir tulkoti angļu, vācu, franču un krievu valodā. Turpmāk projektos būtu nepieciešams papildināt šīs terminu vārdnīcas un izstrādāt metodiskos ieteikumus vārdnīcu izmantošanai latviešu valodas apguvē.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.