(LV) Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem