Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu, citu skolas speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Informācijas ieguvei un praktiskās darbības vajadzībām tiks izstrādāti un izmantoti brīvi pieejami videomateriāli.

Projektā tiks izveidotas 8 videofilmas: 2 filmas vecākiem par Latvijas izglītības sistēmu, 3 filmas skolotājiem par darbu ar tekstu dažādos mācību priekšmetos, 3 filmas trešo valstu valstspiederīgo skolēniem par latviešu literatūru un daiļdarbu tēliem, kā arī literatūrā ietvertajiem simboliem. Lai aprobētu šos materiālus, kā arī rosinātu tos izmantot mācību procesā izglītības iestādēs, tiks organizēti 5 izglītojoši semināri par mācību palīglīdzekļu izmantošanas iespējām. Uz semināriem tiks aicināti izglītības iestāžu darbinieki, tai skaitā arī skolas personāls, kurš, veicot darba pienākumus, kontaktējas ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem. Rīgā tiks organizēts seminārs trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, lai iepazīstinātu viņus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsts valodas apguves iespējām un pieejamajiem mācību resursiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošanu. Projekts saturiski turpina un paplašina pagājušajā gadā realizēto tāda paša nosaukuma projektu, tādējādi sniedzot ilgtermiņa atbalstu gan latviešu valodas apguvējiem, gan trešo valstu valstspiederīgajiem un uzņemošās valsts sabiedrībai, gan arī pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.

Projekta mērķis ir piedāvāt trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguves un sistēmiskas pilnveides iespējas, izstrādājot elektroniskā vidē brīvi pieejamus mācību palīgmateriālus, organizējot valodas apguves kursus un integrācijas procesā iesaistot Latvijas sabiedrību.

Projekta aktivitātes:

1. Radoši un daudzveidīgi pasākumi bērniem, jauniešiem, vecākiem un skolotājiem: izglītojoši semināri valodas apguvei un integrācijai sabiedrībā, 6 radošās darbnīcas dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi apzināt un apkopot trešo valstu pilsoņu kultūrvēsturisko ieguldījumu Latvijā un sadarbību ar Latviju, kā arī konkurss skolēniem par trešo valstu un Latvijas kultūru un izglītību, meklējot, iepazīstot un parādot kopīgo.

2. Atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu valodas apguvei adaptācijas periodā un vēlāk – portāla www.sazinastilts.lv latviešu valodas mācību materiālu kopas papildināšana.

3. Valodas apguves un integrācijas kursi Daugavpilī – A un B valoda prasmes līmeņa apguvei; Ventspilī – A un B valodas prasmes līmeņa apguvei jauktās grupās, Līvānos – B valodas prasmes līmeņa apguvei, Rēzeknē – B valodas prasmes līmeņa apguvei, Rīgā – 3 grupas A un B valodas prasmes līmeņa apguvei (kopā septiņas grupas, kursu apjoms –120 stundas). Plānots, ka valodas apguves un integrācijas kursos tiks izglītoti vismaz 150 trešo valstu valstspiederīgie.

4. Pedagogu profesionālā pilnveide un pārbaudes uzdevumu izstrāde, kas palīdzēs pedagogiem pēc iespējas objektīvāk un precīzāk noteikt valodas apguvēja sasniegumus valodas apguves procesā. Pārbaudes darba uzdevumi tiks izstrādāti sadarbībā ar valsts valodas prasmes pārbaudes speciālistiem, atbilstoši 2015. gada valsts valodas prasmes pārbaudes prasībām. Pārbaudes darbi būs brīvi pieejami LVA mājaslapā www.sazinastilts.lv.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.