Sākta projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 3. janvārī sākusi īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir sniegt pedagoģisko un metodisko atbalstu tiem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kas bērniem māca latviešu valodu – pedagogi varēs papildināt savas profesionālās prasmes, tajā skaitā pilnveidot starpkultūru dialoga prasmes.

Projekta laikā atbilstoši pedagogu vajadzībām tiks precizēta un aktualizēta mācību programma un pilnveidoti mācību un mācību metodiskie materiāli, kas izstrādāti, īstenojot projektu „Adaptācijas programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem” (2009.gadā). Pedagogu profesionālās pilnveides kursos plānots iesaistīt 100 pirmsskolas skolotājus 5 Latvijas reģionos. Šie pedagogi, ikdienā sadarbojoties ar saviem kolēģiem, dalīsies apgūtajās zināšanās un pieredzē par to, kā veiksmīgāk, interesantāk un efektīvāk mācīt latviešu valodu trešo valstu valstpiederīgajiem bērniem.

Projekta norises laiks: 2013. gada 3. janvāris–2013. gada 30. jūnijs.

Sākta projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2012. gada 19. decembrī sākusi īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”. Projekta mērķis ir piedāvāt trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas inovatīvi apgūt latviešu valodu, tā sekmējot viņu veiksmīgu integrāciju Latvijas sabiedrībā un naturalizāciju (uzņemšanu pilsonībā). Projekta laikā valodas apguvējiem tiks nodrošināti mācību materiāli un piedāvāti dažādi atbalsta pasākumi; tiks sekmēta arī uzņemošās sabiedrības, respektīvi, Latvijas iedzīvotāju, līdzdalība.

Projektā tiks turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais darbs – televīzijas ēterā tiks rādītas jaunas video stundas bērniem latviešu valodas apguvei kopā ar jau pazīstamo un iemīļoto raidījuma vadītāju Tofiku, tiks organizēti izzinoši, integrāciju sekmējoši konkursi un vasaras nometne Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem, pilnveidoti un papildināti latviešu valodas mācību resursi ar interaktīviem uzdevumiem, videointervijām, videoekskursijām, lasīšanas tekstiem. Projekta laikā tiks organizēti valodas un integrācijas kursi (apjoms – 120 stundas) un naturalizācijas kursi (apjoms – 120 stundas), pēc brīvprātības principa iesaistot un tālākizglītojot arī vietējos iedzīvotājus.

Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris–2013. gada 30. jūnijs.